Севджихан Еюбова - клиничен психолог

GSM: 0887234304

СИГУРНОСТ - КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ - РАЗБИРАНЕ

Психодиагностика

Психодиагностика

Оптимална оценка на психичното функциониране се постига, чрез използването на специални психологически тестове, въпросници и проективни методики.

        

 Най-често използваните от мен методики са:

- за изследване на внимание, памет, мислене, интелект

- скринингови скали за депресия и тревожност, въпросници за агресивност

- личностни въпросници

- методики за оценка на развитието - Denver II, Developmental Profile 3

- невропсихологични тестове - Clock test, MMSE

- Минесотски многофакторен личностен въпросник - ММPI-2

- Проективен тест на Роршах / кодиране по системата на Екснер/

- специално разработени методики за оценка на определени състояния като хиперактивност с/или без дефицит на вниманието, аутизъм, проблемно поведение и др.

 

Случаи, в които задължително се използват тестове:

- за оценка на детското развитие

- професионално ориентиране

- за експертни заключения пред ТЕЛК

- за съдебно-психологични експертизи

- за оценка на ефекта от психологичната помощ

 

        Заявка за психодиагностична услуга може да бъде направена и по желание, като след изследването получавате подробен доклад с анализ на резултатите.

        Цената на услугата е според вида на използваният тест и / или тестове.